Mã đơn hàng: 037139 Thông tin
Tên khách hàng khách hcm
Ngày gửi 15-06-2019
Loại hàng hóa hàng mẫu
Tình trạng Đang vận chuyển
Địa chỉ nhận Trung quốc
Nội dung hành trình

15 - 06 - 2019

HCM pick up 

17-06-2019

03:57:37 Departed
03:32:19 Shipment loaded at 【Nanning Liujing Distribution Center】, prepare to send to next station
01:07:27 Shipment arrive at 【Nanning Liujing Distribution Center】